دکتر حسن افراخته

دکتر حسن افراخته

دکتری جغرافیا از دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم تهران

سوابق آموزشی و تحقیقاتی:

 مدرس مقطع دکتری دانشگاه تربیت معلم خوارزمی

مولف بیش از 6 جلد کتاب در حوزه ی اقتصاد و توسعه روستایی

مولف بیش از 100 طرح و مقاله داخلی و خارجی در خصوص اقتصاد و توسعه روستایی

سوابق اجرایی و علمی:

ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کتابخانه

رئیس کمیته توسعه پایدار محیطی، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه شش توسعه کشور، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 15 بهمن 1393