دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دکتری جغرافیا، گرایش زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای از دانشگاه کان فرانسه، 1361

سوابق آموزشی و تحقیقاتی:

 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

مولف بیش از 10 جلد کتاب در حوزه ی جغرافیای اقتصادی و توسعه روستایی

مولف بیش از 120 طرح و مقاله داخلی و خارجی در خصوص جغرافیای اقتصادی و توسعه روستایی

سوابق اجرایی و علمی

 مدير قطب علمي برنامه ريزي روستايي دانشکده جغرافيای دانشگاه تهران ( از مهر 1384 و ادامه دارد )؛

مدير گروه جغرافياي انساني دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران ( از مهر 1386 تا آبان 1390 )؛

عضو کميته برنامه ريزي دفتر گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري ( از مهر 1386 و ادامه دارد )؛

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ( از مهر 1391 و ادامه دارد ).

رئیس کمیته توسعه پایدار اقتصادی، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه شش توسعه کشور، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، تهران،دانشگاه علامه، 15 بهمن 1393