دکتر شهرود امیرانتخابی

دکتر شهرود امیرانتخابی

سوابق علمی و اجرائی:

رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

مدیر عامل موسسه آموزشی و پژوهشی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

لیسانس و فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه شهيدبهشتي

رتبه اول کنکور دوره دکتری

مدیر پژوهش های هویت اسلامی- ایرانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشاور پژوهشی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ج اا

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1381 تا کنون

كارشناس ارشد گروه پژوهش هاي رسانه اي مركزتحقيقات استراتژيك

پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال1391

پژوهشگر نمونه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال1392

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی،واحدهمدان،گروه علوم سیاسی

مدرس دانشگاه های جامع علمی- کاربردی

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1381 تا کنون

مدیر و ناظر نهایی کلیه پژوهش های معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک

عضو شورای سیاستگذاری همایش جنبش عدم تعهد،تابستان1391

داور سومین همایش روابط عمو می های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391

عضو کمیته علمی همایش شهرداری به منزله نهاد اجتماعی در سال 1390

عضو کمیته علمی همایش حکمروایی خوب شهری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،1391

عضو کمیته علمی همایش ماتریس شهری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،1391

عضو کمیته علمی پژوهشنامه های پژوهشکده تحقیقات راهبردی(گروه فرهنگی و اجتماعی)از شماره اول تا کنون(بیش از 100پژوهشنامه)

دبیر اجرایی همایش اتحاد ملی:راهبردها و سیاست ها، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

نویسنده 6 کتاب ، 40 مقاله ی فارسی ، 1 مقاله ی انگلیسی

ترجمه ی مقالات انگلیسی و مشارکت در پروژه های تحقیقاتی