هیأت علمی

اعضای کمیته علمی همایش گردشگری پایدار

1- دکتر محمدتقی رهنمایی؛ دبیر علمی همایش

2- دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ استاد دانشگاه تهران

3- دکتر حسن افراخته؛ استاد دانشگاه خوارزمی

4- دکتر حمید ضرغام بروجنی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

5- دکتر مجید یاسوری؛ استاد دانشگاه گیلان

6- دکتر زاهد قادری؛ استاد دانشگاه تهران و دانشگاه آلمان

7- دکتر شهرود امیرانتخابی؛ رئیس موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8- دکتر محسن رنجبر؛ مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

9- دکتر ولی جهانی؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان

10- دکتر مژگان خاکبان؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان

11- دکتر محمدرضا باقریان؛ معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

12- دکتر مهدی حسام؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

13- دکتر روشن بابایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

14- دکتر نصرالله مولایی هشتجین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

15- دکتر تیمور آمار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

16- دکتر محمدباسط قریشی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

17- دکتر محمد منصف؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

18- دکتر رضا معصومی راد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

19- دکتر فرزاد ستوهیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

20- دکتر علی اصغر شکرگزار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

21- دکتر علی حاجی نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

22- دکتر حمید عامریان؛ مدیر فرهنگی دانشگاه تهران، باستان شناس و مدرس دانشگاه

23- دکتر اسماعیل آقایی زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

24- دکتر سمیه سادات شاه زیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

25- دکتر مریم جعفری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

26- دکتر محمود داودی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

27- دکتر روح الله اوجی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

28- دکتر حسین اسماعیل پور؛ فرماندار شهرستان صومعه سرا

29- دکتر محمد علی ثابت قدم؛ شهردار رشت

30- دکتر فاطمه قدیمی؛ مدیر روابط عمومی شهرداری رشت

31- جواد عباسی؛ مدیر عامل جامعه ی هتلداران استان گیلان

32- مجتبی فروز شهرستانی؛ موسسه گردشگران پایدار

33- میثم نوائیان؛ پژوهشگر، باستان شناس، مدرس دانشگاه، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

34- فرزاد رشیدی؛ محقق، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

35- مینا رضایی؛ پژوهشگر، مدرس دانشگاه، موسسه گردشگران پایدار

36- سیامک ارض پیما؛ پژوهشگر، مدرس دانشگاه، موسسه گردشگران پایدار، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان گیلان